Slovník pojmů

Akreditovaná certifikační autorita (ACA)

Definice: Kvalifikovaná certifikační autorita s akreditací od MVČR.

Vysvětlení: Údaje na certifikátech od této autority jsou v souladu se zákonem, což je navíc potvrzeno Ministerstvem vnitra.

Archiv

Definice: Prostředek určený k uchování, ochraně, evidenci a zpřístupnění dokumentů.

Vysvětlení: Místo pro ukládání historicky cenných dokumentů.

Autenticita dokumentu

Definice: Proces ověření, prokázání identity.

Vysvětlení: Proces prokázání identity, kterým může být zadáním hesla pro přístup do e-mailové schránky jan.novak@posta.cz nebo legitimace příslušníkem PČR. Prokazuje se, že jsem to opravdu já. 

Autorizace

Definice: Proces přidělení oprávnění k úkonům

Vysvětlení: Následuje po prokázání identity, na základě které jsou přidělována konkrétní oprávnění. Příkladem může být uživatel vs. správce systému. Povolení přístupu někam.

Certifikační autorita (CA)

Definice: Subjekt vydávající certifikáty

Vysvětlení: Organizace vydávající elektronické certifikáty, které obsahují identifikační údaje svého majitele. Za tyto údaje se certifikační autorita zaručuje. 

Certifikát (CER)

Definice: Je potvrzením o tom, že veřejný klíč vložený do certifikátu patří dané osobě nebo instituci.

Vysvětlení: Jedná se o "občanský" průkaz elektronického podpisu. Udává údaje nutné k identifikaci majitele tohoto certifikátu.

Časové razítko (TS)

Definice: Varianta elektronického podpisu s garantovaným údajem o čase vzniku.

Vysvětlení: Časové razítko se používá k tomu, aby se označilo, kdy dokument vznikl.

Datová zpráva (DZ)

Definice: Kontejner systému ISDS s následujícím obsahem Obálka datové zprávy, Obsah zprávy - přílohy, Doručenka, dodejka.

Vysvětlení: Elektronická verze psaní do vlastních rukou skládající se z obálky, dokumentu a doručenky.

Datová schránka (DS)

Definice: Elektronické úložiště speciálního typu, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a Fot A PO na straně druhé.

Vysvětlení: Mailová schránka v systému ISDS.

Dlouhodobá čitelnost (DC)

Definice: Schopnost otevření a přečtení dokumentu nezávisle na technologickém rozvoji, a to díky dodržování mezinárodních standardů.

Vysvětlení: Garance, že třeba i za dvacet let budeme mít prostředek ke čtení tohoto dokumentu.

Doručenka, dodejka datové zprávy

Definice: Doručenka/dodejka je dokladem o dodání nebo doručení zprávy příjemci.

Vysvětlení: Elektronická verze poštovní doručenky

Dynamický biometrický podpis

Definice: Je elektronický podpis založený na převedení statických a dynamických vlastností ručního podpisu do elektronické podoby

Vysvětlení: Digitalizována forma ručního podpisu

Elektronická archivace

Definice: Proces ukládání elektronického dokumentu do elektronického archivu.

Vysvětlení: Proces pro vkládání elektronických dokumentů do elektronického archivu.

Elektronická důvěryhodná archivace

Definice: Proces ukládání elektronického dokumentu do elektronického archivu dle platných zákonných norem.

Vysvětlení: Zajištění dlouhodobé platnosti a integrity elektronického dokumentu dle platných zákonných norem.

Elektronická značka (EZ)

Definice: Varianta elektronického podpisu určená nejen pro FO ale i pro úřady, právnické osoby, organizace,...).

Vysvětlení: Nejedná se o nic jiného než elektronický podpis, který může využívat i právnická osoba, popř. organizace.

Elektronický archiv (EA)

Definice: Elektronický prostředek určený k uchování, ochraně, evidenci a zpřístupnění dokumentů.

Vysvětlení: Řešení pro dlouhodobé uložení elektronických dokumentů.

Elektronický dokument (ED)

Definice: Digitálně zpracovaný dokumentu, který je možno editovat pomocí elektronických prostředku.

Vysvětlení: Stejně jako je papírový dokument, tak může tento dokument být v elektronické podobě (například dokumenty typu WORD, EXCEL, PDF a další).

Elektronický důvěryhodný archiv (EDA)

Definice: Elektronický archiv dodržující zákonné lhůty archivace a zaručující udržování integrity a původnosti dokumentů.

Vysvětlení: Systém archivující dokument v elektronické podobě, který je opatřeny podklady, dle platných legislativních zákonných norem, které zajistí, že tento elektronický dokument má před soudem stejnou hodnotu, jako jeho originál v papírové podobě. Tuto vlastnost si dokument drží po celou dobu jeho existence v archivu.

Elektronický důvěryhodný dokument (EDD)

Definice: Elektronický dokument zajišťující ověřitelnou obsahovou a časovou původnost.

Vysvětlení: Dokument opatřený podpisem (elektronickým) a časovým razítkem. Jde identifikovat podepsaná osoba (osoby) a čas vytvoření. Má před soudem stejnou hodnotu a váhu, jako papírový originál.

Elektronický podpis (EP)

Definice: Elektronická forma podpisu v podobě zakódované číselné hodnoty obrovské velikosti.

Vysvětlení: Obdoba vlastnoručního podpisu v elektronickém světě. Pozor, nejedná se o obrázek vlastnoručního podpisu, ale o číselnou reprezentaci. Mluvíme-li na stránkách earchivace.cz o EP, máme na mysli jeho verzi "uznávaný elektronický podpis". 

Elektronický systém spisové služby (ESSL)

Definice: Informační systém pro odbornou správu dokumentů a pro elektronické vedení spisové služby.

Vysvětlení: Informační systém definovaný dle zákona pro správu dokumentů pro veřejnoprávní subjekty (organizační složky státu, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, školy, …).

Identifikace

Definice: Údaje o identitě (např. jméno a příjmení).

Vysvětlení: Proces, při kterém poskytujete Vaše údaje, např. při zadávání doručovacích údajů při nákupu v e-shopu.

Integrita dokumentu

Definice: Znamená neporušenost či neměnnost dokumentu v čase.

Vysvětlení: Poskytuje jistotu, že dokument nebyl v průběhu času změněn či upraven.

ISDS

Definice: Informační systém datových schránek vzniklý s cílem usnadnit a zrychlit komunikaci fyzických i právnických osob.

Vysvětlení: Systém pro doručování převážně úředních dokumentu elektronickou formou (úřední e-pošta).

Komerční certifikát

Definice: Certifikát, kde není vyžadována legislativní platnost.

Vysvětlení: Certifikát pro komerční služby, kde není potřeba 100% právní jistoty.

Kvalifikovaná certifikační autorita

Definice: Autorita vydávající certifikáty v souladu se zákonem.

Vysvětlení: Údaje na certifikátech od této autority jsou v souladu se zákonem.

Kvalifikovaná časové razítko

Definice: Časové razítko vytvořené kvalifikovaným poskytovatelem služeb.

Vysvětlení: Verze razítka s právní hodnotou, kde vydávající subjekt právně garantuje daný čas razítka.

Kvalifikovaný certifikát

Definice: Jeho obsah je vymezen v zákoně, je vystaven kvalifikovanou certifikační autoritou.

Vysvětlení: Tento certifikát poskytuje a garantuje právní záruky dané zákonem.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Definice: Tento pojem česká legislativa nezná. Nejblíže mu je uznávaný elektronický podpis.

Vysvětlení: V běžném smyslu se jedná o EP uznávaný pro komunikaci s úřady.

Nepopiratelnost

Definice: Záruka nepopiratelnosti vytvoření podpisu podepsanou osobou.

Vysvětlení: Podepsaná osoba nemůže odmítnout, že dokument podepsala.

Obálka datové zprávy

Definice: Obálka datové zprávy obsahuje průvodní údaje k datové zprávě. Samotná obálka neobsahuje žádné sdělení.

Vysvětlení: Elektronická verze poštovní obálky, která slouží k uložení psaní.

Obsah datové zprávy - přílohy (ZP)

Definice: Obsahem zprávy bývá nejčastěji jeden nebo více dokumentů (PDF), který může být podepsán zaručeným elektronickým podpisem a označen časovým razítkem.

Vysvětlení: Elektronický dokument obsahující samotné sdělení.

Skartační lhůta

Definice: Doba, za kterou může být dokument skartován, začíná běžet prvním dnem roku následujícího vyřízení dokumentu anebo uzavření spisu.

Vysvětlení: Říká, jak dlouho musíme daný dokument uchovávat a mít jej k dispozici.

Skartační znak

Definice: Pravidlo pro zacházení s dokumentem po uplynutí skartační lhůty (A, V, S).

Vysvětlení: Znak říká, co se stane s dokumentem, až skončí jeho platnost, tj. zda bude dále archivován, zničen nebo se toto rozhodnutí odkládá, až tento okamžik nastane.

Soukromý klíč (SK)

Definice: Data pro vytváření elektronického podpisu.

Vysvětlení: Jedinečný klíč patřící osobě, která tímto klíčem dokument podepisuje.

Spisová služba

Definice: Soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke správě dokumentů.

Vysvětlení: Jedná se o zajištění správy elektronických, listinných, i předmětových dokumentů.

Uznávané elektronická značka

Definice: Elektronická značka s právně uznatelnou hodnotou.

Vysvětlení: Elektronický podpis právnické osoby nebo organizace a s právní váhou, uznávaný při komunikaci s úřady.

Uznávaný elektronický podpis

Definice: Poskytuje navíc oproti zaručenému elektronickému podpisu právní identitu podepsané osoby uznatelnou úřady dle platných zákonů.

Vysvětlení: Tento podpis může patřit osobě, jejíž identita byla ověřena. Uznávaný EP Karel IV. tady žádná osoba vlastnit nemůže, protože Karel IV je přibližně 636 let po smrti. Mluvíme-li na stránkách earchivace.cz o EP, máme na mysli právě tuto verzi, uznávaný elektronický podpis.

Veřejný klíč (VK)

Definice: Data pro vyhodnocení platnosti elektronického podpisu.

Vysvětlení: Volně dostupný klíč, který umožňuje identifikovat osobu, která dokument podepsala.

Zaručený elektronický podpis

Definice: Dává záruku neporušenosti a nezměněnosti dokumentu od okamžiku podpisu a poskytuje identifikaci podepisující osoby.

Vysvětlení: Tento podpis zaručuje, že dokument podepsala osoba, které tento podpis patři. Nezaručuje ale, že daná osoba opravdu existuje. Je tedy možné nechat si vytvořit dopis třeba na jméno Karel IV.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!